Tsuyoshi Kato's web page has been moved to https://ts.inf.gunma-u.ac.jp/~katotsu/.